Tag: Leben cs300x

Leben cs300x theo PCB

By thaidv

Hướng dẫn đi dây cho mạch leben CS-300x với 02 bước cơ bản: Bước 1: Đi dây tim và dây…