Tag: 6550 PP

ALTEC-LANSING A-340A

By thaidv

Altec Lansing A340A Vacuum Tube Power Amplifier Nhận lời gợi ý từ anh Cương, tôi bắt đầu nghiên cứu bản…